• تلویزیون شهری ایلیا بنر 1

طراحی و اجرای فوندانسیون , پایه و نمای کامپوزیت

طراحی و اجرای سازه تلویزیون شهری

طراحی پایه تلویزیون شهری

مشخصات فنی