نمایشگر اتاق مانیتورینگ ایلیا

اسفند ۲۵ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون مکعبی ایلیا

اسفند ۲۴ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

اسفند ۲۱ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

اسفند ۲۰ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون سیار ایلیا

اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

اسفند ۱۴ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون شفاف ایلیا

اسفند ۱۳ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

اسفند ۱۱ام, ۱۳۹۸|