مفتخر به دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت در سال ۱۳۹۴

اتاق بازرگانی

عضو اتاق بازرگانی ایران

اتحادیه الکترونیک

دارای مجوز از اتحادیه تولید کنندگان تجهیزات الکترونیکی