مفتخر به دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت در سال ۱۳۹۴

اتحادیه الکترونیک

دارای مجوز از اتحادیه تولید کنندگان تجهیزات الکترونیکی