تلویزیون داخل سالن ایلیا

مرداد ۹ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

مرداد ۸ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون منحنی ایلیا

مرداد ۷ام, ۱۳۹۸|

نمایشگر اتاق مانیتورینگ ایلیا

مرداد ۶ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

مرداد ۵ام, ۱۳۹۸|

نمایشگر دور زمین ورزشی ایلیا

مرداد ۲ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

مرداد ۱ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

تیر ۳۱ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون مکعبی ایلیا

تیر ۳۰ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

تیر ۲۹ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون شهری ایلیا

تیر ۲۶ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون شهری ایلیا

تیر ۲۵ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

تیر ۲۴ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون منحنی ایلیا

تیر ۲۳ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

تیر ۲۲ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

تیر ۱۹ام, ۱۳۹۸|

نمایشگر اتاق مانیتورینگ ایلیا

تیر ۱۸ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

تیر ۱۷ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

تیر ۱۶ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون کروی ایلیا

تیر ۱۵ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون شهری ایلیا

تیر ۱۲ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون داخل سالن ایلیا

تیر ۱۱ام, ۱۳۹۸|

تلویزیون شفاف ایلیا

تیر ۱۰ام, ۱۳۹۸|